กองทัพอากาศ กับ ลูกเสืออากาศ

          ลูกเสืออากาศเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศอย่างไร ก่อนที่จะเป็นลูกเสืออากาศ ทุกท่านคงทราบแล้วว่า ท่าน บี.พี. หรือ โรเบิร์ต สเตปเฮนสันสมิท เบเดนโพเอล เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกที่ประเทศอังกฤษ ปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ สำหรับลูกเสืออากาศก็เช่นกัน เป็นแนวคิดของท่าน บี.พี. ท่านมีน้องชายเป็นทหารบกชื่อ พันตรี เบเดน เอฟ.เอส.เบเดนโพเอล ที่มีความรู้มีความสนใจในเรื่องการบินสามารถนำมาสอนลูกเสือได้ อย่างไรก็ดี ลูกเสืออากาศยังไม่ได้ก่อตั้งในสมัยท่าน หลังจากท่าน บี.พี. เสียชีวิตในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ลูกเสืออากาศจึงได้กำเนิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ

          สำหรับลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “พระมหาธีรราชเจ้า” องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๕๔ และด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า ประเทศไทยควรต้องมีเครื่องบิน เพราะจะเป็นยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ และจะทำให้ชาวไทยไปไหนได้ไกลๆทั่วโลก

          กอปรกับพระองค์มีพระอนุชาธิราชที่สนพระทัยในเรื่องการบิน ทรงพระนามว่า จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระองค์ทรงตั้งแผนกการบินขึ้น และพัฒนาเป็น “กองทัพอากาศ” ในปัจจุบันแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านถือว่ากำลังทางอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะป้องกันมิให้สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “ลูกเสืออากาศ”

          คุณครูเพทาย อมาตยกุล ปรมาจารย์ทางลูกเสือ ก่อนเสียชีวิตท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ และนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพฯ ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร L.T.C. (หลักสูตรผู้บังคับบัญชาผู้ให้การอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง) ที่ประเทศอังกฤษ ท่านทราบมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพอากาศอังกฤษได้นำลูกเสืออากาศช่วยในสงคราม ท่านเกิดแนวความคิดว่ากองทัพอากาศไทยมีเครื่องบิน มีทหารอากาศ มีลูกหลานของทหารอากาศที่เป็นลูกเสือน่าจะมีกองลูกเสืออากาศบ้าง

          เมื่อท่านต้องนำลูกเสือไปชุมนุมลูกเสือโลก ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ อาจารย์เพทายฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากจอมพลเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงนำลูกเสือไปชุมนุมที่ประเทศฟิลิปปินส์ และหนึ่งในลูกเสือที่ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งนั้น มีลูกเสือจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๒ เหล่านักบิน เมื่ออาจารย์เพทายฯ กลับมาได้นำความคิดนี้ปรึกษากับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศเฉลิมเกียรติฯ อีกครั้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศเห็นชอบด้วยจึงได้มอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่มีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยอยู่ในความดูแลแต่ปัจจุบันกองทัพอากาศได้มอบให้อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ลูกเสืออากาศไม่ได้ก่อตั้งในสมัยผู้บังคับบัญชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เพราะท่านเสียชีวิตโดยเครื่องบินลำเลียงเกิดอุบัติเหตุ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน พุทธศักราช ๒๕๐๓ มาถึงสมัยพลอากาศเอก บุญชู  จันทรุเบกษา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ กองลูกเสืออากาศกองแรกในประวัติของลูกเสือไทยและเอเชีย จึงได้กำเนิดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ โดยเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือเสนาสีกากีทั้งโรงเรียน เป็นเครื่องแบบลูกเสืออากาศสีเทาทหารอากาศ

ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๐๙ และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาตว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๐๙ ลักษณะ ๑ ว่าด้วยการปกครอง ภาค ๑ หลักการข้อ ๔ ประเภทและเหล่าลูกเสือ มี ๔ ประเภท และลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ อาจจัดให้มีเหล่าลูกเสือสมุทร หรือลูกเสืออากาศก็ได้ และลูกเสือที่เป็นหญิง ให้เรียกว่า “เนตรนารี” กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริม พันเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ(พระยศหลังสิ้นพระชนม์ พลอากาศเอก) พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องการบินและลูกเสืออากาศ

          เมื่อพระองค์ท่านสมัครเป็นลูกเสืออากาศ โดยพลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ผู้บัญชาการทหารอากาศ อนุมัติให้เป็นลูกเสืออากาศโดยสมบูรณ์เมื่อ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ กิจการลูกเสืออากาศมีอยู่แห่งเดียว กิจกรรมต่างๆ กองทัพอากาศให้การสนับสนุน ดังนั้นลูกเสืออากาศควรจะได้เผยแพร่กิจการให้กว้างขวางไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจตั้งกองลูกเสืออากาศ

          ดังนั้นความจำเป็นในการติดต่อประสานกับหน่วยต่างๆ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ มีพระประสงค์จะเห็นกิจการลูกเสือแพร่ขยายไปสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศ และเป็นการปลูกฝังเยาวชนทั่วไป ได้มีกิจกรรมที่สร้างบุคลิกภาพของตน เพราะลูกเสือเหล่าอากาศเป็นเหล่าใหม่ มีความแปลกทั้งในเรื่องเครื่องแบบและวิชาการที่ดึงดูดความสนใจของเยาวชน ทำให้รักความมีระเบียบวินัยมีความอดทน เสียสละ เพื่อเป็นพลังของชาติต่อไป พระองค์จึงได้ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสืออากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เช่น พลอากาศเอก ประเสริฐ ห่วงสุวรรณ อดีตผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ พลอากาศตรี ชัชวาล ตุลวรรณธนะ อดีตผู้จัดการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และนาวาอากาศเอก สุวิทย์  ลิ้มอิ่ม ผู้แทนกองทัพอากาศ ประชุมตั้งสโมสรลูกเสืออากาศ โดยมีพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ทรงเป็นนายกพระองค์แรก ต่อมาพระองค์ท่านเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดทุกสาขาอาชีพมาช่วยสนับสนุนจัดตั้งสมาคมสโมสรลูกเลืออากาศ ซึ่งมีพลอากาศเอก ประเสริฐ ห่วงสุวรรณ เป็นนายกสมาคมฯ ท่านที่สอง ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ สำนักงานอยู่ที่ห้องสมุดโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

          และปัจจุบันสมาคมลูกเสืออากาศมี พลอากาีศเอก ณพฤษภ์ มันฑะจิตร เป็นนายกคนที่ ๔ บริหารสมาคมฯ

          สำหรับสำนักงานสมาคมฯ ครั้งแรก พลอากาศเอก กมล  เดชะตุงคะ อนุมัติให้ใช้บริเวณในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ อนุมัติให้เป็นศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ แต่ขณะนี้ศูนย์เยาวชนของกองทัพอากาศได้ปรับปรุงใหม่เป็นอาคารมณีศิลป์ การติดต่อสื่อสารจึงต้องใช้สำนักงานชั่วคราวที่บ้านนายกสมาคมฯ ปัจจุบัน

          เนื่องจากสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปีแล้ว นายกสมาคมฯ ขอสำนักงานใหม่ พลอากาศเอก คงศักดิ์  วันทนา ผู้บัญชากองทหารอากาศ อนุมัติให้ใช้ห้องนายทหารการกีฬา กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ ณ บริเวณอาคารสนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์) และใช้ที่ติดต่อ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๒๗ ๗๙๙๔ เป็นการชั่วคราว ส่วนที่ตั้งสำนักงาน คือ
สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ชั้น ๒
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

          นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ยังได้ขออนุมัติในหลักการขออนุญาตใช้เครื่องแบบชุดปกติเทาคอแบะของชายและหญิง เป็นเครื่องแบบชุดใหญ่ลูกเสืออากาศ โดยใช้กระดุมลูกเสือ ใช้อินทรธนูแข็งสีน้ำเงินดำติดเครื่องหมาย คณะลูกเสือแห่งชาติ และกระดุมลูกเสือ ประกอบกับหมวกทรงหม้อตาลสีเทา ผ้าพันหมวกสีเหลืองทองสลับสีขาบ ตราหน้าหมวกใช้ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

          สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศหญิง ผู้ตรวจการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือหญิงใช้เครื่องแบบชุดใหญ่ลูกเสืออากาศ ประกอบเครื่องหมาย อินทรธนู กระดุม ตามแบบของลูกเสือชายใช้หมวกทรงกลมผ้าพันหมวก เช่นเดียวกับลูกเสืออากาศชาย พร้อมกระเป๋าสะพายแบบทหารอากาศหญิง นับว่าได้มีการพัฒนาเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ ผู้ตรวจการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ลูกเสืออากาศหญิงเพิ่มเติม

          ท่านผู้อ่านที่เคารพ สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศมีนายกสมาคมฯ มาแล้ว ๓ ท่าน สองท่านแรกพลอากาศโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และพลอากาศเอก ประเสริฐ  ห่วงสุวรรณ ท่านแรกสนพระทัยเรื่องการบิน เป็นนักบินพลเรือนสำเร็จจากสโมสรการบินพลเรือน ท่านที่สองเป็นนักบินสำเร็จจากโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ และดำรงตำแหน่งอดีตผู้ช่วยบัญชาการทหารอากาศ ถึงแม้ท่านทั้งสองไม่ได้สำเร็จจากโรงเรียนหลักของกองทัพอากาศโดยตรง แต่ท่านก็รักทหารอากาศโดยกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของ ข้อบังคับสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศใน ข้อ ๑ ส่งเสริมและสนองนโยบายของกองทัพอากาศ ฉะนั้นนายกสมาคมฯ ท่านที่ ๓ ที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสมาคมฯ คือพลอากาศตรี ประสิทธิ์  เกษมทิตย์  นายเรืออากาศ รุ่นที่ ๑ อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่พัฒนาสมาคมฯ และเผยแพร่กิจการลูกเสืออากาศตามขีดความสามารถ กอปรกับด้วยมีใจรักกิจการลูกเสืออากาศ และกองทัพอากาศอย่างแน่วแน่

          เนื่องจากสมาคมฯ ได้ก่อตั้งมาครบ ๒๕ ปี ในวันที่ ๑๔ กันยายน คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้เชิญสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญและสมาชิกกองลูกเสืออากาศ มาประชุมสัมมนาและเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมสวัสดิการทหารอากาศเพื่อฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกิจการลูกเสืออากาศ ผู้เรียบเรียงเห็นสมาชิกที่มาร่วมประชุมในวันนั้นเป็นผู้ที่เสียสละ ทั้งแรงใจ แรงกาย กำลังทรัพย์ มาให้ข้อเสนอที่สมาคมฯ จะต้องพิจารณาปรับปรุง ผลการเลือกนายกคนใหม่ เราได้นายกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข กองทัพอากาศอีกท่านหนึ่งเป็นนายกท่านที่ ๔ คือ พลอากาศเอก ณพฤษภ์  มัณฑะจิตร  และนายกสมาคมฯ อีกหลายแห่งมาเป็นผู้นำคณะกรรมการสมาคมฯ และลูกเสืออากาศต่อไป นับเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นก้าวใหม่ของลูกเสืออากาศที่มีผู้นำที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนากิจการลูกเสืออากาศ ให้ก้าวควบคู่ไปกับกองทัพอากาศไทย

ปัจจุบัน “สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ” ขอจดทะเบียนเปลี่ยนสภาพการจัดการตามกฎหมายเป็น “สโมสรลูกเสืออากาศ” เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการจัดตั้งสโมสรลูกเสืออากาศ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน พ.ร.บ.การลูกเสือแห่งชาติ ฯ นั้น โดยสโมสรลูกเสืออากาศ จะใช้พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นสำนักงานในการจดทะเบียน และรับเอกสารของสโมสรลูกเสืออากาศ